פתיחת התפריט הראשי

סיכומונה β

בעברית: עבר ממושך.


זהו זמן עבר שממשיכה בתוספת שזמן עבר רגילה.
לדוגמא: "כשהטלפון צלצל, מיקי היה בחדר" => "טלפון צלצל" - עבר רגיל, "מיקי היה בחדר" - עבר ממושך.

התבנית: sobject + was/were + verb + ing

המשך המשפט ing verb was I
המשך המשפט ing verb were You
המשך המשפט ing verb were We
המשך המשפט ing verb were They
המשך המשפט ing verb was He
המשך המשפט ing verb was She
המשך המשפט ing verb was It


I was watching television when she called

You was running in the city

While we were having a picnic, it started to rain

They were playing football, when trainer gave to them water

while Ran sleeping last night, someone stole his car.