ה"ניו דיל" – מטרות, דרכי יישום, הערכה ביקורתית: "הניו דיל" – המשך או מהפכה?

גרסה מ־16:17, 30 בדצמבר 2008 מאת Amihai (שיחה | תרומות)
(הבדל) ←גרסא ישנה יותר | צפה בגרסא נוכחית (הבדל) | גרסא חדשה יותר→ (הבדל)
סיכום זה זקוק לתיקוני עריכה. לפרטים ראה קטגוריה: סיכומים הדורשים תיקון

נא לא להוריד הודעה זו עד שיגמרו כל תיקוני העריכה בסיכום זה.

עם עלייתו לשלטון כינס הנשיא רוזוולט צוות מומחים שהגיע למסקנה שהתפיסה הכלכלית הישנה נכשלה והפיתרון הוא התערבות ישירה של הממשל בענייני הכלכלה. העקרונות שהנחו את התוכנית הכלכלית החדשה התבססו על: רפורמה,שיקום וסעד. א)רפורמה שינוי פני הכלכלה האמריקאית.רפורמה היא עיקרון שנועד לשנות את השיטה הכלכלית,להוסיף מרכיבים של פיקוח והתערבות במשק ולאפשר תכנון לטווח ארוך שיבטיח יציבות כלכלית וחברתית. •רפורמה ביחסי עבודה: נחקק חוק שנקרא "חוק ואגנר" אשר הכיר בזכותם של העובדים להתאגד באיגודים מקצועיים,נקבע כר מינימום,נקבעו מקסימום שעות עבודה ביום ונקבע שעובדים יוכלו לנהל משא ומתן קיבוצי עם המעסיקים. •רפורמה בחקלאות: החוק לטהור החקלאות שקבע תוכנית לצמצם את הייצור של התוצרים החקלאיים עודפים,החוק מאפשר פיצויים לחקלאים עבור הפסקת הייצור במטרה להביא לעליית מחירי המוצרים החקלאים ע"י הפחתת ההיצע. •רפורמה סוציאלית: חקיקה חברתית לשכבות החלשות. נחקק חוק הביטוח הלאומי שלפיו כל אדם ישלם חלק משכרו כדי שיהיה מוגן כאשר יצא לפנסיה כמו כן נקבע שלא יועסקו ילדים. הוקמו סוכנויות ממשלתיות שנועדו לספק סיוע לנזקקים באמצעות הלוואות ומענקים. נחקק גם חוק השיכון הלאומי שבמסגרתו הוקמה רשת השיכון של ארה"ב שמטרתה למנוע מאזרחים מרוששים לאבד את בתיהם הממושכנים ולהקים שיכונים זולים לנצרכים. •רפורמה בנקים ובבורסה: נחקק חוק הבנקים שבמסגרתו בוצעה הפרדה בין בנקים מסחריים לבין בנקים להשקעות.הוטל פיקוח וביטוח כספי המשקיעים,הוקם בנק מרכזי לפיקוח ותכנון הוטל פיקוח ממשלתי על הבורסה ופיקוח על המאזנים שפורסמו באמינות המידע. ב)שיקום עיקרון זה נועד להבטיח בחוק קיום סביר והוגן של הציבור גם בתקופות של משבר כמו למשל פיטורים,מחלה,פנסיה,לידה וכו'.לכן נחקקו חוקים סוציאליסטים שבהם גם המעביד וגם העובד יפרישו חלק משכרם כביטוח לעתיד.המדינה קיבל על עצמה אחריות לשכבות החלשות ע"י נקיטת הפעולות הבאות: •שיקום הבנקים: כצעד ראשון הכריז רוזוולט כל סגירת כל הבנקים בארה"ב למס' ימים ולאחר מכן רק לבנקים שיהיו תוכניות מסודרות כיצד להגן על כספי החוסכים ניתן אישור להיפתח מחדש.

•שיקום התעשייה: נחקק חוק אשר לפיו הוטלו מכסות ייצור כדי למנוע ייצור עודף במטרה לשמור על מחירים קבועים. נקבע שכר מינימום ושעות העבודה הוגבלו. 

ג)סעד הממשל הגיע למסקנה שהמשבר היה קשה במיוחד באזורים הנכשלים שחל מדינות הדרום ולכן הממשל יזם פרויקטים ועבודות ציבוריות שנועדו להבטיח עבודה למובטלים להתקיים בתקופת המשבר.הממשל נקט בפעולות הבאות: •רשות עמק טנסי:. נהר הטנסי הציף מפעם לפעם שטחים נרחבים והותיר אחריו הרס וחורבן. החל שיקומם של 5 סכרים קיימים והקמתם של 25 סקרים חדשים שסיפקו חשמל מוזל לתושבי האזור . •המנהל לעבודות ציבוריות: גוף זה נועד לממן עבודות ציבוריות ע"י הקמת מחנות עבודה למיליוני מובטלים. שופצו ונבנו בתי ספר, שדות תעופה, נסללו כבישים. החידוש ב"ניו-דיל" 1)רוזוולט נטש את התפיסה הליברלית של המאה ה19 ואת הקפיטליזם הטהור שהניחה לכלכלה להתנהל בהתאם לכוחות השוק החופשיים,ולהימנע מהתערבות של הממשל בכלכלת המדינה. 2)רוזוולט קבע שהממשל האמריקאי חייב להתערב,לקבל על עצמו את האחריות לפעילות הכלכלית ולגורלם החברתי של האזרחים.הניו-דיל הכיר בחוברתו של הממשל לדרוג לביטחון הקיומי והסוציאלי של הפרט ע"י מניעת מצב של מחסור יומיומי וזאת בלי לפגוע באופן מוחלט במדיניות היוזמה החופשית. •באמצעות תוכנית הניו-דיל חולל רוזוולט מהפך בגישתו של הממשל הפדראלי בכל הנוגע למעורבות השלטון במרכזי במדינות המרכיבות אותו.