המדינה המודרנית: האמנה חברתית

תוכן האמנה :

1. אנשים מכירים באינטרסים משותפים של בנ"א :ביטחון , זכויות .

2. מדינה מכירה ומגינה על זכויות הפרט .

3. מדינה זקוקה לתמיכת הרוב .