הסתברות מותנה

הסתברות זו עוסקת במקרים בהם אנו מעוניינים בסיכוי להתרחשות מאורע אחד כשידוע שמאורע אחר התרחש.

נסמן הסתברות זו כך: (P(A|B הסיכוי ש- A יתרחש בהנתן ש- B התרחש.

נחשב הסתברות זו לפי הנוסחה:

הסתברות מותנה.gif

למשל אם נתעניין הסיכוי שבקוביה תקנית ייצא המספר 2 אם ידוע לנו שהמספר זוגי - נוכל לחשב זאת כך:
A: המאורע שייצא 2
B: המאורע שהמספר שייצא הוא זוגי

הסתברות מותנה דוגמה.gif