על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

היסטוריה מוגבר - הסבר על כתיבת העבודה

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
 • לחץ כאן בכדי לחזור לדף היסטוריה מוגבר.

היחידה השלישית

היחידה השלישית היא סדנה לכתיבת עבודת חקר ממוקדת בנושא היסטורי. הסדנה תתקיים רק בכיתה י"א או בכיתה י"ב, על פי החלטת בית הספר (לא ניתן לקיים את הסדנה בכתה י'). מומלץ לקיים את הסדנה בכיתה י"א. המורה המלמד/ת את קבוצת הבחירה, בתיאום עם מרכז/ת המקצוע, יגישו לאישור המפמ"ר הצעה לנושא הכללי של הסדנה, שממנו יבחרו התלמידים תת-נושאים לעבודותיהם. את ההצעה יש להגיש בכל שנה לכל המאוחר עד 1 באוגוסט של השנה שלפני שנת הלימודים שבה מקיימים את הסדנה. בשליש הראשון של שנת הלימודים יוצג הנושא ויובהרו הכיוונים, התחומים והאפשרויות של התלמידים בבחירת תת-הנושאים מהנושא הכללי של הסדנה. כמו כן, המורה ישלים לתלמידים, במידת הצורך, את כללי כתיבת עבודת החקר הממוקדת בהיסטוריה. העבודה צריכה להיות בהיקף של עשרה עד חמישה עשר עמודים מודפסים. הביבליוגרפיה חייבת להתבסס על אחד או שני ספרי מחקר לפחות (לא ספרי לימוד) ועל שניים או שלושה מאמרים מחקריים. את רשימת ההצעות של עבודות החקר הממוקדות שיכתבו התלמידים הלומדים בכיתה י"א יש לשלוח לאישור הפיקוח לכל המאוחר עד סוף חודש דצמבר, בשנה שבה מתקיימת הסדנה. בעבור תלמידים הכותבים את העבודה בכיתה י"ב יש לשלוח את ההצעות לאישור הפיקוח לכל המאוחר עד 15 בספטמבר. במחצית השנייה יציגו התלמידים את דרך עבודתם ואת מהלך עבודתם, ויתקיימו דיונים על העבודות. כל התלמידים חייבים להגיש את העבודות בשנת הלימודים שבה מתקיימת הסדנה, במועד שייקבע על ידי המורה המלמד/ת.


תהליך בדיקת העבודות ודיווח על התוצאות

 • העבודות תיבדקנה על ידי המורה המנחה את הסדנה על פי הקריטריונים המפורטים בהמשך . לכל עבודה יש לצרף את דף ההערכה המסכם.
 • את הציונים יש לדווח על טופס 9540 לפי הנחיות אגף הבחינות, בשנה שבה מתקיימת הסדנה.
 • צילום של טופס 9540 יש לשלוח למפמ"ר עד 15 ביולי בכל שנה, בשל בדיקה מדגמית הנערכת בחודש יולי. בית ספר שלא ישלח העתק של טופס 9540 למפמ"ר עד חמישה עשר ביולי, ציוני תלמידיו לא יאושרו.
 • עד סוף חודש יולי יודיע המפמ"ר לבתי ספר שיתבקשו לשלוח עבודות מסוימות (עם דפי ההערכה המסכמת שמילא המורה הבודק) לבדיקה מדגמית.
 • את העבודות עם דפי ההערכה המסכמת יש לשמור בבית הספר למשך שנתיים.
 • יחידת הסדנה יכולה להתווסף ללימודי החובה בהיסטוריה לשלוש יחידות לימוד. לתלמידים הלומדים היסטוריה ברמה של חמש יחידות לימוד תהיה הסדנה לעבודת חקר היחידה השלישית.
 • לא ניתן לערער על הציון בסדנה לאחר שנשלחו הציונים לאגף הבחינות. לכן, יש להחזיר לתלמיד את העבודה עם ההערכה כשבועיים לפני מועד מסירת הציונים לאגף הבחינות (כדי שבמקרה שהתלמיד ירצה לערער, יסתיים תהליך הערעור לפני מסירת הציונים על טופס 9540 לאגף הבחינות).

קריטריונים להערכה מסכמת לכתיבת עבודות בהיסטוריה ביחידה השלישית, סמל שאלון 028104

צורה וסגנון ( 10 נקודות)

בסעיף זה ייכללו מרכיבים צורניים בלבד, והם:

 • האם העבודה קריאה ואסתטית?
 • האם יכול הקורא להתמצא בעבודה: ציון נאות של עמודי הפרקים, חלקי העבודה (פרקים ותת-פרקים) מאורגנים היטב ?
 • האם הסגנון ענייני?
 • האם העברית נקייה משגיאות?
 • האם הניסוח תקין?


שיטת העבודה (30 נקודות)

הכוונה בסעיף זה היא לבדוק את דרך המחקר של התלמיד החוקר תהליך, אירוע או בעיה היסטורית:

 • האם שאלת המחקר היא הציר המרכזי שעליו נבנתה העבודה? האם העבודה היא פיתוח של שאלת המחקר?
 • האם נושא העבודה הוגדר בצורה ממוקדת וברורה? האם העבודה מבהירה ומפתחת את שאלת המחקר כפי שהוגדרה?
 • האם המבואות תמציתיים ומובילים לנושא העבודה? האם הם מסבירים את דרך העבודה?
 • האם כל פרק עומד בפני עצמו ובוחן עניין אחד מתוך נושא העבודה?
 • האם נשמר בעבודה הרצף הפנימי, מפרק לפרק, תוך הצגת ההיבטים השונים של הנושא בפרקי העבודה?
 • האם אין בעבודה ציטוטים רבים מדי? (יש לצטט רק דעות והערכות מיוחדות, או לעתים ביטויים ברוח התקופה הנדונה).
 • האם ברשימה הביבליוגרפית נכללו רק הפריטים שהתלמיד קרא?
 • האם יש רישום נכון של מראי מקום והערות ביבליוגרפיות?
 • האם, במקרה של שימוש במקור מתורגם, צוין שם המתרגם?
 • האם יש בפרק הסיכום תשובות לשאלות שעימן התמודד התלמיד בעבודה?
 • האם הנספחים (אם שיש) מוסברים, משולבים ומקושרים לעבודה?


תוכן (30 נקודות)

סעיף זה בודק את דיוק החומר המוצג בעבודה, ובודק מהי רמת ההתמודדות של התלמיד עם השאלות שהוצגו בסעיפים השונים של העבודה:

 • האם רמת הטיעון בהצגת המרכיבים, בכל אחד מהפרקים השונים, מבהירה את התהליך שחקר התלמיד בעבודה ברמה נאותה, המשקפת את מבנה הדעת של המקצוע?
 • האם ניכרת יכולת להקיף את הנושא מזוויות שונות?
 • האם ניכרת יכולת להציג גישות מחקריות שונות לנושא העבודה?
 • האם הוצגה דרך ההתמודדות עם שאלת המחקר?
 • האם ניכר ידע במושגי היסוד הקשורים לנושא?
 • האם המסקנות בהירות וענייניות? האם הן עוסקות בשאלת החקר כנובעות מן העבודה?

תהליך הכנת וכתיבת העבודה, והצגתה (30 נקודות)

סעיף זה מבטא את התהליך שהתלמיד עובר במהלך הכנת העבודה וכתיבתה. כאן המקום שבו יכול המורה המעביר את הסדנה להעריך את התלמיד, לא רק על פי הישגי העבודה, אלא גם על פי אופי עבודתו ומידת ההבנה שלו במהלך הסדנה.

אלה הנקודות להערכה בסעיף זה:

 • האם בפגישות ההנחיה בין המורה לתלמיד תוקנו הליקויים שהמורה העיר עליהם?
 • האם התלמיד הגיע בכוחות עצמו לפריטי הביבליוגרפיה המתאימים ביותר?
 • כיצד הוצגו העבודה ותהליך העבודה בפני המורה?
 • כיצד הוצגו העבודה ותהליך העבודה בפני שאר התלמידים המשתתפים בסדנה?

 • תוכן זה אינו מופץ תחת רישיון ה GNUFDL.